Statut

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII ORGANIZACJI (PSPO) z dnia 24 kwietnia 2009
Z późniejszymi zmianami

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie o nazwie Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (SPO) zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem i posiada osobowość prawną.

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia i wyróżniający je znak graficzny są prawnie zastrzeżone.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zasadach działania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Stowarzyszenia.

§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe na terenie RP
2. Cele Stowarzyszenia to:
1. Popularyzacja zastosowań psychologii pracy i organizacji w praktyce społecznej, a w szczególności w zarządzaniu organizacjami.
2. Działanie na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii pracy i organizacji i zarządzania do gospodarki.
3. Wspieranie aktywności i samodzielności oraz etyki psychologii pracy i organizacji wśród studentów i osób aktywnych zawodowo.
4. Krzewienie myślenia systemowego w dziedzinie zarządzania oraz psychologii pracy, organizacji i zarządzania.
5. Prezentowanie dorobku psychologii pracy, organizacji i zarządzania w kraju i za granicą.
6. Podnoszenie kompetencji psychologów, socjologów, specjalistów zarządzania i ekonomistów oraz menedżerów i innych specjalistów w zakresie psychologii pracy, organizacji i zarządzania.
7. Kształcenie ustawiczne psychologów, socjologów, specjalistów zarządzania i ekonomistów oraz menedżerów i innych specjalistów w zakresie psychologii pracy, organizacji i zarządzania.
8. Upowszechnianie kompetencji w zakresie psychologii pracy, organizacji i zarządzania w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży i studentów.
9. Integrowanie środowiska i wymiana informacji wśród psychologów, menedżerów oraz innych specjalistów reprezentujących zarówno działalność gospodarczą jak i naukę.
10. Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie psychologii pracy, organizacji i zarządzania, nauk o zarządzaniu, jak i dziedzin pokrewnych.
11. Wspieranie działalności polskich uczelni i wydziałów psychologicznych, ekonomicznych i technicznych, a w szczególności ich prac naukowo-badawczych oraz dydaktycznych.
12. Czuwanie nad przestrzeganiem standardów w działalności psychologów pracy, organizacji i zarządzania
13. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzykulturowej w zakresie psychologii pracy, organizacji i zarządzania.
14. Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia.
15. Opiniowanie i certyfikowanie działalności w zakresie psychologii pracy i organizacji .
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Stworzenie i opiekę nad internetową bazą naukowych zasobów z zakresu psychologii pracy, organizacji i zarządzania.
2. Wspieranie cennych inicjatyw poprzez obejmowanie nad nimi Honorowego Patronatu lub Patronatu Merytorycznego.
3. Ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami działającymi na polu nauki i biznesu.
4. Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania.
5. Współpracę z kołami naukowymi, samorządami i organizacjami studentów.
6. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych studentów psychologii i kierunków pokrewnych.
7. Organizowanie wyjazdów, obozów adaptacyjnych, zjazdów i zlotów.
8. Uczestniczenie w festiwalach, targach, dniach otwartych, reklamie i promocji.
9. Fundowanie stypendiów i nagród.
10. Organizowanie i współorganizowanie, kongresów, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów, szkoleń i innych imprez o charakterze naukowym.
11. Prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie psychologii pracy i organizacji dla młodzieży i dorosłych.
12. Wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji teoretycznych i zawodowych w tym własnego czasopisma naukowego oraz kolportażu wydawnictw ( także w wersji elektronicznej).
13. Prowadzenie biblioteki Stowarzyszenia oraz propagowanie wiedzy z zakresu psychologii pracy i organizacji za pośrednictwem środków masowego przekazu.
14. Prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w zakresie problematyki psychologii pracy i organizacji.
15. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach społecznych i we wdrażaniu efektywnych metod zarządzania.
16. Opracowywanie ocen i ekspertyz oraz współdziałanie z samorządami, administracją państwową i gospodarczą, a także z innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi szerzeniem rzetelnej wiedzy o potrzebach, możliwych rozwiązaniach oraz o zagrożeniach gospodarczych.
17. Zakładanie i prowadzenie szkół policealnych, szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu psychologia pracy, organizacji i zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Uczestniczenie w opracowywaniu i unowocześnianiu programów nauczania i szkolenia w zakresie problematyki psychologii pracy, organizacji i zarządzania, a także w jej upowszechnianiu.
19. Zakładanie i prowadzenie klubów, czytelni i bibliotek, sekcji zainteresowań oraz powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych.
20. Prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia umiejętności psychologicznych.
21. Opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących środowiska psychologów, jego kształcenia i odnoszących się do niego uregulowań prawnych.
22. Wypowiadanie się i prowadzenie doradztwa w zakresie dziedzin wiedzy wchodzących w skład psychologii pracy, organizacji i zarządzania oraz nauk pokrewnych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych.
2. członków nadzwyczajnych.
3. członków honorowych.
4. członków wspierających.

§8
1. Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może zostać każda osoba fizyczna posiadająca wyższe wykształcenie psychologiczne oraz pełną zdolność do czynności prawnych, uznająca i wspierająca cele Stowarzyszenia.
2. W wyjątkowych przypadkach członkiem zwyczajnym może zostać osoba nieposiadająca wykształcenia kierunkowego, w wyniku uznania jej zasług w dziedzinie psychologii organizacji .
3. Członkiem Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.

§9
Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest:
1. rekomendacja co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
2. zaakceptowanie niniejszego Statutu,
3. złożenie deklaracji członkowskiej,
4. przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10
Członek zwyczajny ma prawo do.
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do wszelkich władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
3. Korzystania z publikacji Stowarzyszenia,
4. Składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i sposobów funkcjonowania Stowarzyszenia,
5. Uczestniczenia we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
6. Posiadania legitymacji członkowskiej,
7. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

§11
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2. Regularnego opłacania składek,
3. Brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
4. Przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§12
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
1. Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej roku.
2. Niewypełnienia obowiązków statutowych.
3. Zachowania nielicującego z godnością członka Stowarzyszenia.
4. Złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
5. Śmierci członka.

§13
1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać student czwartego i piątego roku studiów na kierunku psychologicznym. Członkowie nadzwyczajni po ukończeniu studiów nabywają praw członków zwyczajnych.
2. Członkostwo nadzwyczajne ustaje po 4 miesiącach w przypadku nie ukończenia lub rezygnacji ze studiów.
3. Warunki uzyskania członkostwa nadzwyczajnego oraz obowiązki są analogiczne jak u członków zwyczajnych.
4. Członek nadzwyczajny, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego, posiada prawa wymienione w §10.
5. Składka członków nadzwyczajnych wynosi 50% składki członka zwyczajnego.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która chce wspierać cele Stowarzyszenia.
2. Status członka wspierającego przyznaje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa wymienione w §10.
4. Członkostwo wspierające wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub w wyniku decyzji Zarządu.

§15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa wymienione w § 10.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich.
5. Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, w przypadku, gdy członek honorowy nie przestrzega postanowień Statutu.

§16
1. Od decyzji Zarządu, w kwestiach członkowskich, w tym wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie w terminie do 3 miesięcy, do Walnego Zebrania Członków.
2. Walne Zebranie podejmuje decyzję na najbliższym zebraniu od złożenia odwołania.
3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18 zmieniony
1. Walne Zebranie Członków (WZC) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków (WZC) odbywa się, co najmniej raz w roku.
3. W Walnym Zebraniu Członków (WZC) biorą udział: z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie honorowi Stowarzyszenia
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków (WZC) podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie.
5. Drugi termin, który ustala się po upływie pół godziny od głosowania w pierwszym terminie, nie wymaga kworum wymienionego w pkt.4.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków (WZC) jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania Członków listami poleconymi lub przez pocztę elektroniczną na adres wskazany przez członka Stowarzyszenia w deklaracji członkowskiej, co najmniej na 14 dni przed dniem obrad, wraz z proponowanym porządkiem obrad.
2. Członkowie mogą udzielać pełnomocnictw. Pełnomocnictwo może dotyczyć zgody na kandydowanie lub/i upoważniać do głosowania w imieniu nieobecnego członka. Pełnomocnictwo musi być wystawione na piśmie i dostarczone Zarządowi, co najmniej 3 dni przed WZC.

§20
Na pisemny wniosek 1/3 liczby członków lub wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków, nie później jednak niż w 3 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie na temat przedstawiony we wniosku o jego zwołanie.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (WZC) należy:
1. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał dotyczących jego zmian,
2. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
3. Uchwalanie budżetu,
4. Wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia na zakończenie ich kadencji,
6. Uchwalanie szczegółowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreśleń z listy członków Stowarzyszenia,
8. Uchwalanie wytycznych dla Zarządu,
9. Uchwalanie szczegółowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
10. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
12. Decydowanie w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie uregulowanych innymi przepisami.

§ 22 zmieniony
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
1. Zarząd składa się z 3 do 9 osób, a o liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków (WZC) w drodze uchwały.
2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezesi i członkowie zarządu.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu, uchwalanego przez Zarząd nie później niż na drugim swoim posiedzeniu.
4. Zarząd oraz wyznaczeni przez niego pełnomocnicy posiadają prawo do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa Regulamin Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
6. Zarząd proponuje kandydatury do Rady Naukowej Stowarzyszenia. Zarząd ma prawo usunięcia lub kooptacji nowych członków Rady Naukowej.
7. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy swojego składu. W sytuacji równej liczby głosów decydujący jest głos prezesa Zarządu.
8. W sytuacji nieobecności prezesa Zarządu decyzja może być podjęta tylko po wcześniejszym powiadomieniu prezesa.

§23
Do zadań Zarządu należy:
1. Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków (WZC),
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. Ustalanie budżetu, w tym wysokości składek członkowskich,
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
6. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich tj. przyjmowania i skreślania członków, wnioskowania o nadanie członkostwa honorowego,
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków (WZC),
8. Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, a także wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
9. Składanie sprawozdań ze swojej działalności za rok bieżący i za cały okres kadencji na Walnym Zebraniu Członków (WZC).

ROZDZIAŁ V
Komisja Rewizyjna

§24 zmieniony
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego na pierwszym swoim posiedzeniu.
4. Decyzje Komisji Rewizyjnej są podejmowane w postaci uchwał.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich swoich członków.

§25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności finansowej, gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia,
2. Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3. Występowanie z wnioskiem o zwołacie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
4. Przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz do roku.

§26
1. Szczegółowe zasady wyboru władz Stowarzyszenia określa regulamin wyborów.
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej .
4. W przypadku zaistnienia wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej – w czasie trwania kadencji, skład władz może być zmieniony w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują w drodze uchwały pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§27
1. Rada Naukowa jest doradczym i opiniującym ciałem, złożonym z wybitnych przedstawicieli nauki, będących członkami stowarzyszenia.
2. Zakres działalności RN ogranicza się do merytorycznych aspektów związanych z nauką.
3. Członków Rady Naukowej powołuje oraz, w szczególnych wypadkach, odwołuje Zarząd.
4. Członkowie Rady Naukowej mogą jednocześnie pełnić funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Rada Naukowa liczy od 3 – 9 członków.
5. Rada Naukowa w pełnym składzie wydaje opinie na wniosek organów Stowarzyszenia w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku oraz z własnej inicjatywy.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia

§28 zmieniony
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a. Składek członkowskich.
b. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i z za granicy.
c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych (pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych).
d. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
e. Odsetek bankowych.
f. Dochodów z własnej działalności.
g. Innych wpływów.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie:
a. Doradztwa i szkolenia oraz pozaszkolnych form kształcenia w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
b. Wydawania publikacji i wydawnictw
c. Działalności poligraficznej
d. Działalności szkoleniowej, doradczej, naukowo ? badawczej
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (filie, zakłady), bądź bezpośrednio przez samo Stowarzyszenie.
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
58.19.Z Działalność wydawnicza pozostała
18.14.Z Introligatorstwo
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
18.20.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek
47.99.Z Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.11.A Działalność agentów turystycznych
63.11.Z Przetwarzanie danych
62.09.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B Badania i analizy techniczne pozostałe
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacji, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi
84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań i programów telewizyjnych
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów nagrań i programów telewizyjnych
99.14.Z Projekcja filmów
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.
7. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznacza się na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia.

§ 29 skreślony

§30
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§31
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji jednorazowych lub łącznych, na wniosek Zarządu mogą uzyskać, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł ?Sponsora Stowarzyszenia?.

§32
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia konieczne są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu.
a. Zarząd może czasowo upoważnić jedną osobę (Koordynatora projektu,
Kierownika grantu) do podpisywania pism i dokumentów oraz zarządzania i dysponowania określonymi finansami stowarzyszenia.
2. Upoważnienie takie musi być przyjęte większością głosów, przynajmniej połowy członków zarządu.
Upoważnienie finansowe nie może przekraczać kwoty danego projektu.
3. Osoba upoważniona może jednoosobowo tworzyć i zarządzać specjalnymi kontami lub subkontami bankowymi. Zakres takich uprawnień musi być dokładnie określony w pełnomocnictwie.
4. Osoba upoważniona musi być członkiem stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§33
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu w pierwszym terminie podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W drugim terminie, który ustala się godzinę po pierwszym głosowaniu Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę zwykłą większością przy obecności przynajmniej połowy członków.

§34
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (WZC) w normalnym trybie głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków (WZC) o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków (WZC) zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
3. Komisja Likwidacyjna wykonuje uchwałę likwidacyjną i dokonuje procedury wyrejestrowania stowarzyszenia.